Forsikringsrett. Tilsidesettelse av vilkår som ikke var tilstrekkelig fremhevet

A ble langtidssykemeldt og senere uføretrygdet i løpet av en karensperiode på to år etter en kollektiv forsikringsavtale. Høyesterett fant at selskapet ikke kunne påberope seg vilkåret om karenstid overfor A, idet vilkåret ikke var fremhevet tilstrekkelig i forsikringsbeviset, jf. forsikringsavtaleloven § 11-2 annet ledd bokstav b.