Straffeprosess. Vitneforklaring. Taushetsplikt

A kom under samtaler med en psykolog med drapstrusler mot politiet og justisministeren. Psykologen informerte politiet om truslene, jf. helsepersonelloven § 23 og strl § 139. For tingretten samtykket A i at psykologen vitnet , og at notater fra journalen ble framlagt som bevis. Han hadde da ikke anledning til å trekke samtykket tilbake under ankeforhandlingen. Selv om utgangspunktet er at samtykke til offentliggjøring av taushetsbelagt informasjon alltid kan trekkes tilbake, fant Høyesterett med støtte i juridisk teori at hensynene bak taus- hetsplikten i liten grad gjorde seg gjeldende i saken.