Barn och föräldrar. Adoption

Makarna A och B hade tagit hand om och fostrat sexåriga C och fyraåriga D. Eftersom det hade varit en känslig sak att fastställa ett adoptionsförhållande hade de ansökt om fastställande av adoption först när det hade gått 17 år sedan C blivit myndig och 15 år sedan D blivit myndig. Adoption fastställdes, eftersom förhållandet mellan sökandena och de som skulle adopteras de facto motsvarade ett förälder-barnförhållande och ingenting tydde på att de som skulle adopteras hade påverkat ansökan på ett otillbörligt sätt. Se KKO:2007:66