Arverett. Gjensidig testament. Gave

Tvist om overføring av en fast eiendom som gave var i strid med gjenlevendes disposisjonsrett

etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål. Høyesterett la til grunn at hensikten med det gjensidige testamentet var å gi gjenlevende en eiers råderett i samsvar med presumsjonsregelen i arveloven § 67 nr. 1, og fant at gaven ikke var ugyldig.

Se beslut nr. 44 SHD Beslut 2008-06-04. NJA 2008 s. 660