Panterett. Vegfraktrett. Konkurs

En speditør holdt tilbake et vareparti for å sikre sitt tilgodehavende i forbindelse med pågå- ende transport og tidligere transporter for et firma som gikk konkurs. Banken som hadde varelagerpant hos firmaet, bestred at speditøren kunne ta dekning for allerede gjennomførte transportoppdrag gjennom tilbakeholdsretten. Høyesterett la til grunn at kravet om dekning for eldre transportoppdrag kunne ha rettsvern overfor oppdragsgiverens konkursbo, men ikke overfor tredjeperson med tinglyst varelagerpant i godset.

Se dom nr. 100 NHR Dom/kjennelse 2008-06-10. Rt. 2008 s. 833

Se dom nr. 101 NHR Dom 2008-06-17. Rt. 2008 s. 879