Ekspropriasjon til anlegg av tunnel. Eiendomsrett til massene

Etter ekspropriasjon til anlegg av en tosporet tunnel avviste staten at den skulle betale vederlag for jordmassene etter tunnelboringen – under henvisning til at massene ikke var omfattet av grunneierens eiendomsrett. Høyesterett la til grunn at massene var verdiløse på grunn av de store omkostningene ved utvinningen, og fant at de underjordiske massene derfor ikke var omfattet av grunneierens eiendomsrett, jf. § 3 i lov nr. 57/1998 om utforskning og utnyttelse av ressurser. Høyesterett tok også standpunkt til enkelte andre tvister mellom partene.