Straffansvar för juridiska personer. Miljörätt.

Från ett bolags oljeraffinaderi hade till följd av arbetstagarnas oaktsamhet runnit ut en stor mängd olja på marken vid raffinaderiet och en del hade också runnit ut i havet. Hovrätten hade förkastat åklagarens yrkanden att bolaget skulle dömas till samfundsbot men dömt arbetstagarna till straff för miljöförstöring av oaktsamhet.

HD dömde även bolaget för miljöförstöring av oaktsamhet till samfundsbot om 500 000 euro. HD motiverade avgörandet bl.a. med att bolaget inte försett de anordningar som användes för att förflytta olja med särskilda säkrings- eller alarmsystem fastän det redan två gånger tidigare hade inträffat motsvarande misstag som medfört fara för att skada skulle uppstå. Bolagets underlåtenhet och dess följder var allvarliga.