TV-utsändning av spelfilm. Avbrott för reklam utan regissörens samtycke.Kränkning av upphovsmannens egenart.

Vid visning i en reklamfinansierad TV-kanal av två spelfilmer gjordes avbrott för annonser, i det ena fallet två gånger och i det andra tre gånger. Sedan de båda filmernas regissörer väckt talan mot TV-kanalen uppkom fråga om avbrotten utgjorde en kränkning av upphovsmännens ideella rätt, om det hade skett någon eftergift av denna rätt samt om TV-kanalen hade agerat oaktsamt. Domstolarna fann att en spelfilm som visas med reklamavbrott måste genom avbrotten anses ha ändrats, att denna ändring utgjorde en kränkning av upphovsmännens egenart (men inte av deras litterära eller konstnärliga anseende), att upphovsmännen inte eftergett sin ideella rätt i vad avsåg avbrotten i filmerna och att intrången skett av oaktsamhet från TV-kanalens sida. På grund härav förklarades TV-kanalen vara skyldig att betala ersättning till upphovsmännen.

Lagrum: 3 och 54 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk