Bättre rätt till stöldgods. Utlämnande av egendom som tagits i beslag.

En motorbåt anmäldes stulen och förvärvades senare i god tro av två personer. Sedan båten tagits i beslag under en förundersökning angående stöld uppkom fråga om det var uppenbart att målsäganden hade bättre rätt till båten och den därför kunde lämnas ut till denne redan innan åtal väckts. Ett sådant beslut hade fattats av förundersökningsledaren. Högsta domstolen fann det klarlagt att det rörde sig om samma båt och att målsäganden i rätt tid hade framställt anspråk på båten. Mot förvärvarnas påstående att det inte var helt klart att båten stulits – en invändning som dittills hade lämnats outredd av polisen – var det däremot inte uppenbart att målsäganden hade bättre rätt till den. Beslutet att lämna ut den beslagtagna båten till målsäganden redan innan åtal väckts skulle därför upphävas och båten bli kvar hos polisen. Även den omständigheten att det inte var uppenbart att förvärvarna saknade retentionsrätt i båten till säkerhet för nedlagda kostnader medförde att beslutet skulle upphävas.

Lagrum: 27 kap. 4 a § rättegångsbalken och 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre