Regress. Betalningsskydd. Ersättning för brottsskada

Sedan A i rätten hade ålagts att betala brottsrelaterat skadestånd till B, hade Statskontoret beslutat betala en del av den ådömda ersättningen till B, varvid den andel av skadeståndet som motsvarande betalningen hade övergått på staten med stöd av 19 § 1 mom. brottsska-

delagen (1110/1990). A hade dock efter detta i god tro betalat hela det ådömda skadeståndet till B.

A:s betalning skulle anses giltig också till den del rätten till skadestånd redan före betalningen hade övergått på staten. A var således inte skyldig att till staten betala det belopp som staten krävde med stöd av regressrätt.

Se dom nr. 49 FHD 2008-05-15 KKO:2008:47

Se dom nr. 27 FHD 2008-06-16 KKO:2008:66

Se dom nr. 42 NHR Dom 2008-05-28. Rt. 2008 s. 738