Sivilprosess. Spørsmål om avvisning. Reprobert forhold

To samboere som flyttet fra hverandre, avtalte at faren skulle ha den daglige omsorgen, og at mor skulle ha samvær med fellesbarnet. Far skulle som vederlag betale mor 1 million kroner. Kort etter at siste avdrag var betalt, krevde mor å få den daglige omsorgen for barnet. Far krevde da vederlaget tilbakebetalt. Tingretten og lagmannsretten hadde avvist kravet under henvisning til at det dreide seg om et reprobert rettsforhold. Utvalget uttalte at det neppe i seg selv var avgjørende om saken gjaldt et reprobert rettsforhold. Slike forhold reiser vanskelige og kompliserte spørsmål som kan behandles bedre ved en realitetsavgjørelse. Tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser ble opphevet.