Avbetalningsköp. Mervärdesskatt

Bolaget B hade ingått avbetalningsavtal om köp av maskiner. Sedan B försatts i konkurs begärde finansbolaget X, på vilket säljaren hade överfört sin rätt, uppgörelse enligt 3 § i lagen om avbetalningsköp. Fråga om det värde på föremålet som i uppgörelsen skulle tillgodoräknas bolaget skulle bestämmas inklusive mervärdesskatt.

HD konstaterade att värdet av det återtagna godset beräknas enligt vad säljaren kan antas få ut genom att på lämpligt sätt sälja godset. X själv var pliktig att betala mervärdesskatt vid vidareförsäljning av återtagna föremål. Däremot var B på grund av konkursen inte mera mervärdesskatteförpliktig. Om X vid uppgörelsen skulle vara förpliktad att «köpa» föremå- let för dess värde inklusive mervärdesskatt skulle han inte kunna i sin redovisning få en motsvarande avdragsrätt.

Det återtagna godsets återtagningsvärde skulle alltså uppskattas utan mervärdesskatt.

Se dom nr. 53 FHD 2008-03-19 KKO:2008:31

Se dom nr. 14 SHD Dom 2008-06-11. NJA 2008 s. 684