Sivilprosess. Tvangsmulkt. Grunnloven. EMK

For å reise sak om gyldigheten av et vedtak om pålagt tvangsmulkt etter fiskeoppdrettslov- givningen, er det et vilkår at den administrative klageadgangen er benyttet. Høyesterett fant at ordningen ikke krenket retten til domstolsbehandling etter EMK art. 6 nr. 1, og at tvangsmulkt for brudd på kvotebestemmelsene ikke var straff i Grunnlovens forstand.

Se dom nr. 24 NHR Ankeutvalg Dom 2008-06-04. Rt. 2008 s. 792