Strafferett Vold mot offentlig tjenestemann. Politihund

En mann slo og sparket en politihund i forsøk på å unndra seg pågripelse.Høyesterett fant at det å utøve vold mot en politihund som ble benyttet som hjelpemiddel ved utførelsen av en tjenestehandling, falt inn under en naturlig språklig forståelse av strl § 127 om vold mot offentlig tjenestemann, og at formålsbetraktninger støttet denne tolkingen. Lagmannsrettens frifinnende dom ble opphevet på grunn av urikttig lovanvendelse.