Straffeprosess. Dokumentbeslag hos advokat. Taushetsplikt

Saken gjaldt beslag av dokumenter hos en advokat som var mistenkt for å ha samarbeidet med klienter om straffbare forhold, medvirkning til kreditorunndragelse, og reiste blant annet spørsmål i forhold til advokatens taushetsplikt.

Se dom nr. 110 SHD Beslut 2008-06-10. NJA 2008 s. 680

Se dom nr. 80 FHD 2008-06-12 KKO:2008:63

Se beslut nr. 43 SHD Beslut 2008-01-28. NJA 2008 s. 71