Makars förmögenhetsförhållande. Skifte

A ägde 68,7 procent av ett familjeföretag. Bolagsordningen innehöll en inlösningsklausul enligt vilken bolagets andra aktieägare hade rätt att lösa in aktierna till deras nominella värde om de övergått till en ny ägare på annat sätt än genom arv, testamente eller giftorätt. Det nominella värdet av aktierna var 100 mark som motsvarade 16,82 euro.

Enligt A skulle aktierna noteras vid bodelningen till deras nominella värde, sammanlagt ca. 25 000 euro. B å sin sida krävde att som grund skulle läggas aktiernas substansvärde som beräknades vara 825 000 euro.

HD konstaterade att värderingsgrunden för det gängse värdet av makars egendom vanligen är det sannolika priset på fria marknaden. När det gäller egendom som inte kan säljas på den fria marknaden bör man beakta även ägarens övriga möjligheter att utnyttja sina rättigheter.

Det nominella värdet av A:s aktier är det säkraste pris som han kan räkna med. Som aktie- ägare är hans möjligheter dock mera omfattande. För det första är det möjligt att lindra eller helt avskaffa inlösningsklausulen genom att ändra bolagsordningen. Vidare kan A, som äger majoriteten av aktierna, bestämma bl.a. om vinstfördelningen i bolaget. Enligt utred- ningen hade bolaget odelad vinst från tidigare räkenskapsår ca. en miljon euro. Dessutom kan han med stöd av sin aktiemajoritet besluta om att öka de utdelningsbara vinstmedlen t.ex. genom att sälja affärsverksamheten.

HD ansåg att aktierna i A:s besittning hade ett klart högre värde den deras nominella värde. Vid bodelningen skulle aktierna således noteras till sitt substansvärde.

Se dom nr. 6 NHR Dom 2000-03-06. R. 2008 s. 337