Konkurranserett. Anbud

Reykjavik kommune innhentet i 1993, 1996 og 2001 anbud på leveranse av oljeprodukter til sin maskinsentral og de kommunale bybussene. R godtok anbudet fra S i 1993 og 1996 og anbudet fra O i 2001. Konkurransetilsynet fant imidlertid at anbyderne S, K og O hadde overtrådt konkurranseloven nr 8/1993 § 10 ved ulovlig prissamarbeid, blant annet ved til- budsprisene til R. De hadde i fellesskap dirigert handelen til S og deretter fordelt utbyttet innbyrdes i form av et bestemt beløp per levert liter. R anla sak mot S, K og O, og krevde erstatning for tap påført i perioden 1996-2001. S, K og O ble ilagt solidarisk ansvar i samsvar med Rs subsidiære påstand, hvor kravet var begrenset til tre ganger det S hadde forpliktet seg til å betale K og O i avtalens løpetid. Høyesterett la til grunn til at kommunens tap minst tilsvarte det utbytte anbyderne mente å tjene på å samarbeide i stedet for å konkurrere.