Straffeprosess. Beslaglagte dokumenter. Advokatrett. EMK

Under etterforskning for skatteunndragelse rettet mot et selskap, dets revisor og advokat var deler av korrespondansen mellom de mistenkte unntatt fra beslag, jf. straffeprosessloven § 204 første ledd, men selskapet ga politiet innsyn i hele materialet med forbehold om at det ikke måtte overleveres til utenforstående. Forbeholdet var ikke til hinder for å overlevere de beslaglagte dokumentene til likningsmyndighetene for vurdering av etterlikning og ileggelse av tilleggsskatt. EMK art. 8 var ikke til hinder for utlevering av aktuell korrespondanse mellom advokat og klient når begge var mistenkt for samme forhold. Advokatforeningen hadde ikke selvstendig kjæremålsadgang i saken. Dissens 4-1.