Makars förmögenhetsförhållande. Skifte

I en handling upprättad över en sämjoavvittring (bodelning) hade makarna förrättat slutlig bodelning mellan sig och förbundit sig att inte klandra densamma. Den ena maken yrkade att en skiftesman skulle utses att förrätta bodelning mellan makarna, eftersom en del av den andra makens tillgångar inte hade tagits med i den överenskomna bodelningen. HD konstaterade utgångspunkten vara att bodelningen gäller all makarnas egendom och att avtalet binder makarna. Avtalet kunde inte anses vara uppenbart ogiltigt. Först om man i en särskild rättegång har fastställt att bodelningen inte gäller all makarnas egendom kan den påbörjas på nytt. Frågan om vilken egendom bodelningen gällde kan alltså inte prövas i samband med en ansökan eller av skiftesmannen. Ansökan avslogs.