Dækningstilsagn efter skadesbesigtigelse.

Ifølge vilkårene i en bygningsbrandforsikring om risikoforandringer skulle der i tilfælde af bl.a. ombygning ske anmeldelse til forsikringsselskabet inden igangsættelse, og undladelse af sådan anmeldelse kunne medføre bortfald af forsikringsselskabets erstatningspligt.

I en svinestald var de bærende træstolper som led i købers overtagelse af ejendommen midlertidigt erstattet med såkaldte stålsoldater, da der udbrød brand og opstod skader på stald- bygningen. Forsikringsselskabet besigtigede ejendommen og tilbød erstatning på DKK 700.000, som ejeren ikke accepterede. Forsikringsselskabet afviste et par uger senere overhovedet at dække med henvisning til, at det af en derefter modtaget politirapport fremgik, at der havde været egentlig byggeaktivitet på ejendommen.

Da tilbuddet om dækning havde været uden forbehold og afgivet efter selskabets besigtigelse med kendskab til, at der var fjernet bærende stolper og opsat stålsoldater i forbindelse med arbejde på ejendommen, var selskabet imidlertid bundet af dækningstilsagnet og forpligtet til fuldt ud af dække brandskaden uden hensyn til, om der forelå ombygning, og hvad mang- lende anmeldelse heraf måtte betyde for forsikringsdækningen.