Strafferetspleje. Inhabilitet.

En tiltalt blev ved nævningeting idømt fængsel i 6 år for forsøg på manddrab. Under hovedforhandlingen deltog en landsdommer, der tidligere havde deltaget i en afgørelse om forlængelse af varetægtsfængslingen af tiltalte, hvorefter der var særlig bestyrket mistanke om udøvelse af legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter – et forhold, tiltalte under hovedforhandlingen erklærede sig skyldig i. Højesteret fandt ikke desto mindre – i over- ensstemmelse med parternes samstemmende påstande – at den pågældende landsdommer ikke burde have deltaget i hovedforhandlingen under hensyn til, at tiltalte påstod straffrihed efter bestemmelsen om nødværge. Den foreliggende fejl vedrørende habilitet var af en sådan karakter, at nævningetingets dom blev ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling.

Se kjennelse nr. 23 NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse 2008-02-02. Rt. 2008 s. 290

Se kjennelse nr. 116 NHR Kjennelse 2008-04-16. Rt. 2008 s. 513

Se beslut nr. 44 SHD Beslut 2008-06-04. NJA 2008 s. 660