Strafferetspleje. Terrorisme. Agentvirksomhed. Aktindsigt.

Nogle tiltalte var ved nævningeting dømt for forsøg på terrorisme ved manddrab og bombesprængning.

Højesteret udtalte bl.a., at politiets anvendelse af en agentaktion i forbindelse med efterforskning vedrørende terrorisme – i medfør af dansk rets almindelige retsprincipper – er betinget af, at der foreligger fornøden mistanke, ligesom aktionen ikke må bevirke en forø- gelse af lovovertrædelsens omfang eller grovhed. Efter det, der var oplyst om en agents virksomhed, havde den i det hele opfyldt disse betingelser. Der var derfor ikke grundlag for at anse agentvirksomheden for ulovlig.

Politiets Efterretningstjeneste havde løbende udarbejdet en meddelerakt vedrørende det «radikale islamiske miljø i …». Det var imidlertid sket som led i tjenestens efterretningsvirksomhed. Under straffesagen havde forsvarerne derfor ikke adgang til aktindsigt i alle oplysninger i meddelerakten, men kun oplysninger i den, som var tilvejebragt til brug for straffesagen mod de tiltalte, eller som var af betydning for denne. Forsvarerne havde ved nævningetinget ikke været afskåret fra aktindsigt i overensstemmelse hermed.

Se dom nr. 77 FHD 2008-03-14 KKO:2008:24