Bostadsaktiebolag. Inlösen av aktie

A och B som hade köpt bostadsaktier var skyldiga att till en person som löst in aktierna betala ersättning för att bostadens värde hade minskat till följd av reparationsarbeten som de hade påbörjat medan inlösningstiden pågick.