Kallelse på okända borgenärer. Ideell förening.

I avsaknad av uttryckligt lagstöd – och eftersom preklusion av en fordran innebär en rättsförlust – har det ansetts att tillämpningsområdet för lagen om kallelse på okända borgenä- rer inte bör utsträckas till ideella föreningar.

Lagrum: 1–3 och 6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer