EØSavtalen. Tilbakebetaling av avgift pålagt i strid med avtalen

Et flyselskap reiste krav mot staten om tilbakebetaling av en passasjer- og seteavgift som var pålagt i strid med EØS-avtalen. Høyesterett kom til at selskapet ikke kunne kreve tilbake det beløp som selskapet hadde veltet over på kundene.

Se dom nr. 69 SHD Dom 2008-01-04. NJA 2008 s. 24