Produktansvar. Forsikringsret.

Ansvarsfraskrivelse for driftstab omfattede ikke driftstab under produktansvar. Tingsforsikringsselskabets regreskrav mod produktansvarlig omfattede ikke udgifterne til skadesopgørelse.

Et firma leverede til og monterede på et kraftværk nogle sprængplader. Som følge af en fejl ved monteringen skete der en eksplosion med brand på kraftværket. Firmaet var – efter reglerne om produktansvar, ikke reglerne om ansvar for mangler ved det udførte arbejde – erstatningsansvarlig for driftstabet som følge af skader på bygning og løsøre uden for de monterede sprængplader. En ansvarsfraskrivelse for driftstabet i kontrakten om levering og montering kunne påberåbes ved ansvar for mangler, men ikke – som her – ved produktansvar.

I øvrigt udtalt, at en skadelidts udgifter til nærmere undersøgelse af skaden i skadeskonsta- terende, -afværgende og -udbedrende øjemed er omfattet af den erstatningsansvarliges pligt til at erstatte skadelidtes fulde tab. Et tingsforsikringsselskabs udgifter til opgørelse af skaden er derimod ikke en post, som forsikringsselskabet efter at have erstattet skadelidte dennes tab kan lade indgå i regreskravet mod den erstatningsansvarlige skadevolder.