Makars förmögenhetsförhållande. Skifte

Enligt en handling upprättad över en sämjoavvittring (bodelning), på vilken fanns makarnas namnteckningar, hade makarna förrättat bodelning mellan sig och förbundit sig att inte klandra densamma. Den ena maken yrkade att en skiftesman skulle utses att förrätta bodelning mellan makarna, eftersom han inte i verkligheten hade undertecknat avtalet och någon bodelning således inte hade förrättats.

HD konstaterade utgångspunkten vara att avtal är bindande. Enär handlingen inte kunde

anses vara uppenbart ogiltig kunde bodelningen inte påbörjas på nytt om avtalet inte i en särskild rättegång konstaterats vara utan verkan. Frågan om bodelningens giltighet kan alltså inte prövas i samband med ansökningen eller av skiftesmannen. Ansökan avslogs.