Penningkrav. Exekution. Sakrätt. Samäganderätt

En bank hade i ett tvistemål ålagts att ersätta A och B för deras gemensamma rättegångskostnader. Banken hade ansett sig vara berättigad att kvitta kostnaderna mot dess fordran av B. A, som de facto själv ensam hade svarat för kostnaderna, ansökte om att hela fordran för rättegångskostnaderna skulle mätas ut. Lagen om vissa samäganderättsförhållanden kunde inte tillämpas på fordran. Med stöd av allmänna obligationsrättsliga principer ansågs det att A hade rätt att ensam ansöka om utmätning enbart beträffande den del av den gemensamma fordran som motsvarade hennes andel räknad enligt huvudtalet.