Pasientskadeerstatning.

En pasient med meget alvorlig kreftsykdom fikk svært store skader på grunn av omfattende cellegift- og strålebehandling. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for erstatning fordi behandlingen var adekvat, og skadene ble ansett å være utslag av en kjent risiko som var akseptabel.

Se dom nr. 33 NHR Dom 2008-04-03. Rt. 2008 s. 2008 s. 453

Se dom nr. 84 NHR Dom 2008-04-10. Rt. 2008 s. 489.