Upphovsrätt

Bageriet E Ab hade år 1985 av J köpt en portionerings- och skrynklingsapparat för att kopplas till en produktionslinje för framställning av s.k. karelska piroger. Apparaten styrdes av dess logikanordning som innehöll ett datorprogram. Portionerings- och skrynklingsappara- ten ändrades år 1995 på uppdrag av E, och logikanordningen som styrde funktionerna byttes ut mot en mer utvecklad modell. Med hjälp av det gamla programmet installerades ett nytt program i den nya logikanordningen. Det nya programmet innehöll vissa ändringar som förutsattes av ändringarna i apparaten och av den nya logikanordningen.

J ansåg att det nya programmet kränkte hans rätt upphovsrätt till datorprogrammet.

HD utgick från att logikanordningens datorprogram med de senare gjorda ändringarna var ett i 1 § 2 mom. upphovsrättslagen avsett verk. Frågan gällde således om E haft i 25 j § 1 mom. upphovsrättslagen avsedda grunder, som berättigar att framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana ändringar, som är nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål. Detta gäller även rättelse av fel. I lagrummet definieras inte vad anses med «avsett ändamål».

Ett datorprogram avviker från andra genom upphovsrätten skyddade föremål så att användandet av det gäller i allmänhet återgivning av programmet. I detta fall har programmet tillsammans med apparaten bildat ett s.k. integrerat system, dvs. varken apparaten eller programmet är användbara utan varandra. Enligt utredningen i målet har datorprogrammet varit begränsat till sin omfattning och av relativt enkel natur.

De ändringar som 1995 gjorts i apparaten har varit tekniska till sin natur. Programmet som tidigare styrt apparaten har varit en relevant och betydande del också av det program som laddats i den nya datorn för att styra apparatens verksamhet. Det har inte ens påståtts i målet att parternas avsikt skulle ha varit att E inte skulle få mekaniskt använda apparaten på ett sätt som den ville eller även göra ändringar i den. Ändringarna i apparatens funktion

har således inte kunnat kränka J:s upphovsrätt. Ändringarna har förbättrat apparatens funktion men inte förvandlat dess ursprungliga bruk.

HD ansåg att ändringarna i datorprogrammet var sådana som på det sätt som avses i 25 j § 1 mom. upphovsrättslagen var nödvändiga för att programmet skulle kunna användas för avsett ändamål.