Omsorgsovertakelse av barn. Rettslig interesse. EMK

Foreldrene til et barn anla sak for å få vedtak om omsorgsovertagelse av barnet overprøvet etter tvistemålsloven kap. 33 og ville i samme sak få stadfestet at vedtaket krenket deres rett til familieliv etter EMK art. 8. Kjæremålsutvalget fant at kravet om konvensjonsstrid ikke kunne behandles i sak etter tvml kap. 33 som skal sikre rask behandling av tvangsvedtak. Foreldrene hadde heller ikke rettslig interesse i å få overprøvet et midlertidig vedtak om omsorgsovertagelse av et nyfødt barn, når det senere var truffet et regulært vedtak om omsorgsovertagelse.