Köp av fast egendom. Reklamation

A hade av B 28.3.2002 köpt en fastighet för 145 000 €. Eftersom fastigheten inte motsvarade det som överenskommits och säljaren gett felaktig och bristfällig information yrkade A på prisnedsättning och skadestånd sammanlagt ca 130 000 €. För att få byggnaden i bebo- eligt skick hade det enligt honom varit nödvändigt att reparera eller riva huset. Fel hade upptäckts dels inomhus, dels i byggnadens grundvalar. De förstnämnda hade yppats i konstruktionen allteftersom reparationen fortskridit. Efter att hört sakkunniga hade A låtit riva byggnaden på sensommaren 2002. A hade reklamerat 23.12.2002.

HD ansåg att A borde ha informerat B om felen inom rimlig tid efter att de hade upptäckts och i alla fall innan han låtit riva konstruktionen helt. Om det har varit nödvändigt att riva byggnaden måste A ha varit medveten om felens betydelse som grund för prisnedsättning innan han lät riva huset.

B hade i samband med köpet framfört att för att hindra huset från att sjunka hade byggnaden pålats med tre 12 meter långa stålpålar. Enligt A hade man i september 2002 hittat endast tre stålskenor av vilka den längsta var 1,5 meter lång.

HD konstaterade, att A efter att ha låtit riva den ursprungliga byggnaden på sensommaren 2002 hade låtit grundförstärka den nya byggnaden i september 2002 med över 40 pålar. A hade fått bygglov för en två våningar hög nybyggnad 19.9.2002 och dess grundplatta hade gjutits följande november. Med hänsyn till A:s planer angående nybygget och hans åtgärder ansåg HD att stålpålarna inte mera hade betydelse för värdet av föremålet för köpet. Även till denna del var reklamationen för sen.

Det var ostyrkt att B vid köpet skulle ha handlat i strid mot tro och heder eller grovt uppsåtligt. Genom att försumma reklamation i rätt tid hade A förlorat sin rätt att åberopa de i talan nämnda felen i föremålet.