Strafferett. Promillekjøring

A ble i Norge dømt til fengsel i 20 dager, en bot på kr 10 000 og tap av føreretten i to år for bilkjøring i Danmark med en promille på 2,27. Forholdt var straffbart etter norsk rett, straf- feloven § 12 nr .3 bokstav c, idet kjøringen var straffbar også etter dansk rett, færdselsloven § 53. Det følger av Høyesteretts praksis at det ved domfellelse etter denne bestemmelsen må legges vekt på straffutmålingspraksis i gjerningslandet. Det ble lagt til grunn at straffen ved domfellelse i Danmark ville bli fengsel i 20 dager, tap av førerett i tre år og ingen bot, og at straffen for tilsvarende kjøring i Norge ville bli fengsel i området 24 til 30 dager, en bot på kr 30 000 og tap av førerett i to år. Høyesterett forkastet anke over lagmannsrettens straffutmåling.