Erstatningsrett. Profesjonsansvar for advokater

Et advokatfirma og et revisjonsfirma ga råd i en skattesak slik at klienten pådro seg et bety- delig skattekrav. Under behandlingen i lagmannsretten inngikk revisjonsfirmaet forlik ved å betale 2 millioner kroner til dekning av tapet. Advokatfirmaet krevde at forliksbeløpet skulle gå til dekning i den delen av kravet som begge firmaene var ansvarlige for. Høyesterett la vekt på at forliket ikke ga noen indikasjon om hvilken del av kravet det tok sikte på å dekke,

og at klienten var berettiget til å anvende betalingen til dekning av den del av kravet som revisjonsfirmaet heftet for alene.