Prekvalifikasjon for bygging o.a. av konsert- og kongressbygning.Dokumentinnsyn. Domstolenes kompetanse

Staten og Reykjavik kommune stiftet i 2002 et selskap A for å bygge en konsert- og kongressbygning i Reykjavik. På vegne av A arrangerte kommunen en prekvalifikasjon for å bygge, eie og drive bygningen. A inngikk deretter kontrakt med P. K som deltok i prekvalifi- kasjonen, framsatte krav om å få innsyn i kontrakten, men dette ble avvist. Etter anke ga «Ankenævnet for informasjonsforhold» (som avgjør klager over avslag på dokumentinnsyn hos offentlige organer) K og en annen deltager F adgang til kontrakten med visse unntak. P, kommunen og den statlige innkjøpssentralen krevde kjennelsen annulert. Høyesterett fant at det ikke var domstolenes oppgave å behandle begrensninger i informasjon av hensyn til private interesser eller å bedømme betydningen av fortrolighetsklausuler i kontrakter og avviste kravet.