Strafferett. Ytringsfrihet. EMK

Uttalelser om jøder gitt i avisintervju ble rammet av straffeloven § 135a. Høyesterett fant at gjerningsmannen ved sine uttalelser hadde oppfordret eller gitt tilslutning til klare integri- tetskrenkelser mot jøder på en slik kvalifisert krenkende måte at § 135a var overtrådt.

Andre avgjørelser av NHR som berører EMK i Rt. 2007 s. 1135, 1765 og 1830.

Se beslut nr. 76. SHD Beslut 2007-09-13. NJA 2007 s. 574.

Se dom nr. 13. SHD Dom 2007-09-21. NJA 2007 s. 584.