Kontraktsrett. Entreprise. Lempning av dagmulkt.

Ved oppføring av bolighus var monteringen av en peis mangelfull, og det ble inngått avtale om retting. Rettefristen ble ikke overholdt, og det ble tvist om utmålingen av dagmulkt for fristoversittelsen. Høyesterett kom til at det måtte skje en vesentlig reduksjon av dagmulktbeløpet og halverte beløpet. Dissens 3-2.