Konkurs. Remburs.

Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige börgenärens, dvs rembursens beneficients, konkursbo. Lagrum: 8 kap 10 § konkurslagen (1987:672) och 55 kap 13 § första stycket rättegångs- balken.