Straffeprosess. Erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Uskyldspresumsjonen. EMK

A ble i tingretten dømt for forsettlig drap, men frikjent i lagmannsretten. As krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning ble avslått av lagmannsretten. Lagmannsretten karakteriserte As handling som ubetinget utilbørlig og rettsstridig, og baserte avslaget på slutninger om frifinnelsesgrunnlaget som ikke kunne utledes av lagrettens kjennelse eller den frifinnende dom. Høyesterett fant at avgjørelsen var i strid med uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2 og tilkjente erstatning. (Saken ble avgjort etter tidligere regler, se nå straffeprosessloven §§ 444 flg etter lovendring 10. januar 2003.)