Arvsrätt. Testamente. Tolkning av testamente. Boutredning.

I ett inbördes äganderättstestamente mellan makarna A och B fanns ett subsidiärt förordnande. Änkan A sålde en fastighet som hon erhållit genom testamentet och som tillhört den först avlidne maken. Köpeskillingen placerade hon i obligationer. Änkan ansågs ha rätt att i sitt eget testamente förordna om obligationerna.

A:s bo hade överlåtits till förvaltning av boutredningsman. Rätten hade även förordnat en skiftesman. Boutredning samt skifte var således samtidigt anhängiga. Det var inte entydigt om A i sitt testamente hade avsett att ge vissa personer ställning som universella testamentstagare eller legatarier. Flere omständigheter talade för att de var legatarie. Legatariernas rättigheter skall utredas och verkställas i boutredningen före arvskiftet. Eftersom boutredningsmannen vägrat att verkställa legatariernas rättigheter hade de rätt att få dem utredda och verkställda genom talan mot boet.