Retspleje. Retssagsafvikling og sikkerhedsforanstaltninger.

Som led i den politimæssige beskyttelse af en straffesags foretagelse forbød politiet en journalist at medbringe en bærbar computer i retssalen.Højesteret udtalte, at spørgsmål om politiforanstaltninger, herunder bevogtning og adgangskontrol i forbindelse med afviklingen af en retssag, afgøres af politiet med efterfølgende domstolskontrol, men dog således at det tilkommer den ret, som behandler retssagen, at træffe afgørelse om politiforanstaltningernes overensstemmelse med retsplejelovgivningen og retsplejemæssige hensyn.

Politiets beslutning om at afskære en journalist fra at medtage sin bærbare computer til overværelse af og rapportering fra domsforhandlingen, var en beslutning af betydning for pressens arbejdsvilkår og retsplejelovgivningens krav om offentlig rettergang.

Det foretagne indgreb i pressens arbejdsvilkår måtte efter det oplyste om dødstrusler mod en af de tiltalte og sagen i øvrigt samt politiets praktiske muligheder på stedet anses for sagligt velbegrundet. Indgrebet indebar en beskeden praktisk besværliggørelse af arbejdet som journalist, men medførte ingen tilsidesættelse af væsentlige retsplejemæssige hensyn, herunder kravene til offentlig rettergang. På denne baggrund var der ikke ud fra retsplejemæssige hensyn grundlag for at tilsidesætte politiets beslutning.