Enkelt bolag. Skiljedom. Likvidation.

Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det saknades likvidationsgrund för bolaget och att hinder för prövning av denna tvistefråga föreligger på grund av skiljeklausul i bolagsavtalet. Tvistefrågan har ansetts skiljedomsmässig varför den inte skall prövas av domstolen, något som emellertid i sig inte föranlett att ansökningen om utseende av likvidator har avvisas.

Lagrum: 1 och 4 §§ lagen (1999:116) om skiljeförfarande, 2 kap. 24, 25 och 37 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.