Skiljedom. Jäv. Skadestånd utom kontraktsförhållanden.

A och B, som hade sålt aktierna i sitt bolag till aktiebolaget P, hade lämnat vissa tvistiga frå-gor att avgöras av skiljemän. Till ordförande i skiljerätten hade skiljemännen utsett professor X. Aktiestocken i P ägdes under hela processen av banken K, som hade deltagit i processen som intervenient. Skiljemännen hade förkastat talan och förpliktat A och B att ersätta också bankens rättegångskostnader. A och B hade därefter väckt talan och krävt att skiljedomen skulle upphävas på grund av att X varit jävig. De hade efter skiljeförfarandet fått veta, att X både före skiljeförfarandet och efter det fått konsultuppdrag av både aktiebolaget P och banken K. X hade även under skiljeförfarandet mot vederlag givit utlåtanden i ärenden som gällde fusion mellan banken K och vissa andra banker. Hovrätten hade ansett att X varit jävig och upphävt skiljedomen på yrkade grunder. Domen hade fått laga kraft. Eftersom skiljeförfarandet således hade varit onödigt och A och B förorsakats onödiga kostnader yrkade de skadestånd av X. HD ansåg att förhållandet mellan en part och en skiljeman kan anses jämställbart med ett kontraktsförhållande. Ansvaret kan därför inte begränsas enligt grunder som anges i skadeståndslagen. Vid övervägande av eventuellt ansvar skall dock hänsyn tas till att skiljemannauppdragen till sin natur kan likställas med en oberoende domares uppgift och att skadeståndsansvar för en skiljeman kan förekomma endast exceptionellt. Det var ostridigt i målet att X inte uppgett sina uppdrag av bolaget P och banken. Om han skulle ha fullgjort sin plikt att enligt 9 § lagen om skiljeförfarande uppge alla omständigheter som var ägnade att äventyra hans opartiskhet skulle målsägandena i skiljemannaprocessen kunnat ta ställning till hans eventuella jäv och bedöma sina möjligheter att reagera. Orsakssammanhang mellan X:s förfarande och den påstådda skadan ansågs

föreligga. X ansågs inte ha bevisat att A:s och B:s påstådda skada inte skulle ha berott på att skiljedomen upphävts. Målet återförvisades till tingsrätten till den del det gällde storleken av den eventuella skadan.