Sakrätt. Äganderätt. Dold äganderätt. Köp av fast egendom. Domstols behörighet.

Talan om bättre rätt till en i Sverige belägen fastighet har ansetts avse sakrätt i fast egendom i den mening som avses i artikel 22.1 i Bryssel I-förordningen.

Lagrum: Artikel 22.1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Jfr Nord. Domss. 1982 s. 359 och 1993 s. 349.