Sivilprosess. Verneting. Luganokonvensjonen

Det var inngått avtale mellom norsk selskap R og polsk selskap P om at P skulle kjøpe et visst antall fat tilsettingsstoff. Avtalen ble misligholdt av P, og M som hadde overtatt Rs krav, anla sak mot P ved Bergen tingrett, som var oppfyllelsesstedet for den primære forpliktelse etter avtalen – plikten til å betale kjøpesummen. Kjæremålsutvalget la til grunn at det var dette som var avgjørende for verneting etter Luganokonvensjonen art. 5(1) og tvistemålsloven § 25.