Straffeprosess. Kontradiksjon. Menneskerettigheter

Lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved at domfelte ikke var gitt anledning til å kommentere påtalemyndighetens anførsler i anledning en beslutning om å nekte domfeltes anke fremmet. Feilen hadde ikke hatt betydning for utfallet av saken, idet domfelte var gitt anledning til kommentarer før lagmannsretten vurderte omgjøring av beslutningen (men opprettholdt den). Kjæremålsutvalget la til grunn at dets konstatering av at det forelå brudd på retten til kontradiksjon etter EMK art. 6 nr. 1, var tilstrekkelig «remedy» etter EMK art. 13. Uttalelser om forholdet mellom EMK protokoll7 art. 2 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 14 nr. 5 om retten til to-instansbehandling. Selv om kjæremålsbehandling av ankenektelser er skriftlig, tilfredstiller dette konvensjonenes krav om to-instansbehandling. Se også Rt. 2005 s. 776.