Straffeprosess. Varetektsfengling. Barnekonvensjonen

Lagmannsretten hadde varetektsfengslet en gutt på 17 år og to måneder, idet faren for «gjentatt alvorlig kriminalitet, i første rekke voldskriminalitet anses som så sterk at fengsling fremstår som særlig påkrevd til tross for siktedes unge alder, og at fengling ikke anses å krenke FNs barnekonvensjon.» Man stod etter det opplyste uten alternativer til fengsel. Kjæremålsutvalget var enig i lagmannsrettens generelle lovtolking.