I Norsk Retstidende 2005 s. 193 – 217 er det inntatt 17 redigerte referater fra 1996 og senere av kjennelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg i saker om kommunikasjonskontroll etter straffeprosessloven kapittel 16a, §§ 216a-k. Kjennelsene som er underlagt beskyttelsesinstruksen, har ikke tidligere vært publisert.

Kommunikasjonskontroll (telefonavlytting, datakontroll m.v.) overfor personer som mistenkes for alvorlig kriminalitet, reiser særlige rettssikkerhetsspørsmål, jf. blant annet ved at avgjørelser om å tillate slik kontroll må fattes uten at mistenkte underrettes.