Konkurs. Återvinning. Intervention.

En konkursborgenär har ansetts inte ha haft rätt till intervention i en rättegång om återvinning i konkurs där talan förts av en annan konkursborgenär, eftersom den förstnämnde -med hänsyn till i återvinningsmålet föreliggande speciella förhållanden - inte kunde anses ha visat sannolika skäl för att återvinningsmålet rörde hans rätt på sådant sätt att han hade ett berättigat intresse i saken.

Lagrum: 14 kap. 8, 9 och 11 §§ rättegångsbalken samt 4 kap. 19 § konkurslagen (1987:672).