Foreningsrett. Eksklusjon. Domstolsprøving

Tre personer ble ekskludert fra et islamsk kultursenter og fem personer ble nektet medlemskap i kultursenteret, og alle ble nektet adgang til en tilknyttet moské, med den begrunnelse at de laget bråk ved arrangementer i kultursenteret og moskéen. De berørte anla sak for å få kjent vedtakene ugyldig. De saksøkte påsto saken avvist under henvisning til at saken gjaldt trosspørsmål som domstolene ikke kan prøve. Det ble anført at ingen andre enn trossamfunnet selv kan definere hva som er trosspørsmål. Lagmannsretten vedtok likevel å fremme saken. Kjæremålsutvalget var enig i lagmannsrettens generelle lovtolking, og la vekt på at dersom vedkommende trossamfunn ensidig kunne definere hva som var trosspørsmål, ville det kunne gjøre den begrensete søksmålsadgangen illusorisk, tvistemålsloven § 54. Se Rt. 2004 s. 1613, NDoms nr. 2/2005 s. 23.